Koszyk
Twoje zapisy (0)
fb
Zaloguj się / Zarejestruj się
Oszczędne zakupy bez kosztów wysyłki
Regulamin
Wyszukiwarka
Produkty

Regulamin

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1. Firma KLIENCI Aneta Janiczek zwana dalej firmą KLIENCI świadczy usługi pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz swoich Zleceniodawców jako zastępca pośredni w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa. Przedmiotem umowy są przedmioty ruchome uprzednio wybrane przez Zleceniodawcę.

Usługa pośrednictwa polega na przyjęciu od Zlecającego przez firmę KLIENCI zlecenia zakupu w imieniu Zlecającego określonego towaru,zakupie tegoż towaru a następnie przeniesienia nabytych praw do towaru na Zlecającego, który zwalnia firmę KLIENCI z zaciągniętego zobowiązania poprzez podpisanie protokołu odbioru towaru po uprzednim uregulowaniu ustalonych płatności.

§2 Zasady realizacji usługi:

1. Zleceniodawca zleca zakup określonego i ustalonego towaru firmie KLIENCI poprzez serwis www.klienci.com.pl, który to firma KLIENCI udostępnia Zleceniodawcy. Dodatkowo strona www.klienci.com.pl umożliwia Zleceniodawcy redukcję kosztów wysyłki.

2.Zlecenia zakupów bez kosztów wysyłki  składane poprzez stronę www.klienci.com.pl realizowane są do odwołania tylko na terenie Łodzi.

§3 Zasady składania zleceń na zakupy towarów przez Zlecającego za pośrednictwem strony www.klienci.com.pl

1.Dokonanie Zapisu dokonuje się poprzez:

- wrzucenie produktu umieszczonego na stronie www.klienci.com.pl do Koszyka

- wypełnieniu formularza z danymi kontaktowymi Zlecającego z uwzględnieniem adresu na jaki firma KLIENCI ma dostarczyć zlecony towar.

2. Firma KLIENCI nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi przez Zlecającego i w konsekwencji za niemożność dostarczenia przesyłki z produktem do Zlecającego.

Czas trwania Zapisów może być ustalany indywidualnie.

4.Zlecający może wycofać się ze złożonego przez siebie Zapisu na zakup produktu na dzień przed zakończeniem ustalonego terminu zakończenia zapisów informując o tym Zleceniobiorcę w formie pisemnej lub telefonicznej bez konsekwencji.

Po zakończeniu terminu zapisów Zlecający może wypowiedzieć zlecenie zakupu wybranego produktu w każdym czasie, powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.

Po odebraniu towaru Zlecający może w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania towaru bez podania przyczyny zwrócić towar, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

Towar należy odesłać na adres siedziby firmy KLIENCI w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeśli miejscem doręczenia zakupów było miasto Łódź można ustalić z firmą KLIENCI termin odebrania przez firmę KLIENCI zwracanego towaru również w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy po wyznaczonym terminie 14 dni lub niepoinformowanie firmy KLIENCI o wypowiedzeniu umowy zlecenia zakupu produktu Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić całą płatność z tytułu złożenia zlecenia zamówienia towarów przez firmę KLIENCI.

6. W przypadku nie uzbierania się odpowiedniej ilości osób w ustalonym terminie zapisy zostają anulowane.

7. Ceny publikowane na stronie www,klienci.com.pl poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

8. Płatności należy dokonywać:

- na numer rachunku bankowego poniżej:

mbank 40 1140 2004 0000 3502 3827 9607

nie później niż w przeciągu 2 dni  po otrzymaniu e-maila z informacją o zamknięciu zapisów i konieczności zapłaty za produkt. W przypadku uzasadnionych okoliczności, które spowodują opóźnienie przelewu np. dokonanie przelewu przypadło na weekend bądź inny dzień w którym bank nie realizuje przelewów, prosimy o wysłanie na maila firmy Klienci potwierdzenia przelewu lub o pilny kontakt.

- przy odbiorze zrealizowanego zlecenia zakupu 

§4. Realizacja zlecenia zakupów i dostarczanie zakupów

1. Zlecenie zakupu będzie realizowane najpóźniej 3 dni po zakończeniu Zapisów. W emailu dostarczonym do Zlecającego firma KLIENCI poda termin dostarczenia zakupów.

2. Zakupione towary będą dostarczane  od chwili otrzymania przez firmę Klienci zakupionych na zlecenie towarów.  W przypadku gdy miejscem dostarczenia zakupów jest miasto Łódź, dostarczenie towarów następuje po uprzednim ustaleniu terminu i godziny doręczenia. W przypadku trzykrotnej nieobecności Zleceniodawcy pod adresem doręczenia wskazanym w formularzu kontaktowym firma KLIENCI nie odpowiada za brak doręczenia zamówionych towarów. Wówczas towar będzie można odebrać w siedzibie firmy KLIENCI.

3. Firma Klienci nie odpowiada za wydłużenie terminów realizacji zamówień powstałych z winy firm dostarczających przesyłki.

O każdym opóźnieniu terminu realizacji zamówienia Zlecajacy zostanie poinformowany.

4. Za dostarczenie towarów pod wskazany adres przez firmę KLIENCI Zlecający nie ponosi żadnych opłat.

5. W przypadku niezrealizowania zlecenia zakupu towaru Zlecającego z przyczyn obiektywnych (takich jak wycofanie towaru ze sprzedaży przez sprzedającego przed złożeniem zamówienia), z winy sprzedającego bądź z winy firmy KLIENCI, cała kwota, którą Zlecający przelał na konto firmy KLIENCI zostanie zwrócona Zlecającemu.

6. Firma KLIENCI występująca jako pośrednik zastępczy nie odpowiada za:

a.Wady towaru (wszelkie reklamacje związane z towarem klient będzie składał do sprzedającego choć firma KLIENCI za zgodą Zlecającego może pośredniczyć w kontakcie ze sprzedajacym)

7. W momencie dostarczenia towarów do Zlecającego przez firmę KLIENCI Zlecający podpisuje protokół odbioru potwierdzając tym samym zgodność towaru z chwili wydania z umową.

§5 Postanowienia końcowe

1. Zlecający składający zamówienie na usługę pośrednictwa w zakupie towarów akceptuje postanowienie niniejszego regulaminu.

2. Firma KLIENCI może odmówić realizacji zlecenia bez podania przyczyny

3. Wszelkie spory związane z usługą pośrednik i klient będą załatwiali na drodze polubownej. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby pośrednika.

4. Złożenie Zapisu na produkty oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę KLIENCI danych osobowych klienta podanych w zamówieniu.Dane te traktowane są jako informacje wysoce poufne służące realizacji złożonego zamówienia bądź celom promocyjnym.

5. Firma KLIENCI zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.